Szkoda powstaje w wyniku kolizji bądź innego zdarzenia drogowego, które wymaga interwencji ubezpieczyciela. Likwidacja szkody z OC odbywa się tylko i wyłącznie w przypadku winy drugiej ze stron – sprawca szkody musi dokonać napraw z nieobowiązkowego ubezpieczenia AC lub środków własnych.

Czym jest likwidacja szkody?

Likwidacja szkody bywa nazywana również postępowaniem likwidacyjnym i jest procesem, który ma zakończyć się wypłaceniem lub brakiem wypłaty ubezpieczenia w wysokości adekwatnej do poniesionych przez klienta strat. Całość jest prowadzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe i zakłada przeprowadzenie szeregu czynności, które dążą do uzyskania ostatecznej oceny.

Najczęściej o likwidacji szkody mówi się w kontekście zdarzeń komunikacyjnych i związanego z nimi ubezpieczenia OC, jednak nie jest to jedyna sytuacja, kiedy stosuje się wyżej wspomnianą likwidację. Tego rodzaju działania mogą być podejmowane również w przypadku ubezpieczenia na życie, a także gdy wystąpi szkoda na mieniu.

Za sprawne i prawidłowe przeprowadzenie procesu odpowiada tzw. likwidator, który jest osobą wyznaczaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W ramach przyznanych mu uprawnień, likwidator dokonuje oględzin szkody i dokumentuje ją (np. opisem i zdjęciami lub nagraniem), przeprowadza dochodzenie, które ma na celu ustalenie okoliczności powstania szkody i ostatecznie dokonuje oceny, czy powinno dojść do wypłaty świadczenia.

Etapy likwidacji szkody komunikacyjnej

W większości towarzystw ubezpieczeniowych proces likwidacji szkody z OC przebiega w zbliżony sposób. Można wskazać na kilka etapów, które zmierzają bezpośrednio do ustalenia, czy odszkodowanie jest należne, czy też nie. Wśród kroków, jakie podejmuje likwidator, można wskazać:

Zgłoszenie szkody

Zazwyczaj poprzedza je stworzenie policyjnej notatki lub oświadczenia sprawcy zdarzenia, które jest spisywane na miejscu zdarzenia. Dla pewności oraz bezpieczeństwa obydwu stron kolizji drogowej zaleca się każdorazowo wezwanie policji na miejsce zdarzenia, jako że notatka sporządzona przez funkcjonariuszy nie zostanie podważona, co mogłoby mieć miejsce przy oświadczeniu stron zdarzenia.

Zgłoszenia szkody można dokonać różnymi drogami i warto nie zwlekać z tym działaniem, gdyż sam proces również zajmuje trochę czasu. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, zgłoszenia takiego można dokonać na wiele sposobów – internetowo, telefonicznie, osobiście lub nawet za pomocą aplikacji mobilnej. Warto pamiętać o załączeniu wszystkich wskazanych przez ubezpieczyciela dokumentów, gdyż skróci to cały proces.

Analiza szkody

W następnym etapie dochodzi do szczegółowej analizy merytorycznej załączonej dokumentacji. W zależności od rodzaju zdarzenia, konieczne może okazać się np. uzyskanie policyjnego potwierdzenia okoliczności zdarzenia drogowego czy potwierdzenia zgłoszenia kradzieży odpowiednim organom.

Etapem równoległym do analizy mogą być również oględziny miejsca zdarzenia bądź uszkodzonego pojazdu czy zniszczonego mienia. Choć nie jest to krok obowiązkowy i teoretycznie możliwe jest oparcie decyzji o dołączone przez ubezpieczonego dowody zdjęciowe, w praktyce większość towarzystw ubezpieczeniowych decyduje się wysłać własnego, niezależnego pracownika, który dokona oględzin.

Decyzja

Gdy analiza szkody komunikacyjnej dobiegnie końca, następuje ostatni etap całego postępowania: podjęcie decyzji i, w zależności od tego, czy jest ona pozytywna, czy negatywna, wypłata świadczenia bądź uzasadnienie odmowy przyznania środków z ubezpieczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here